Všeobecné podmínky serveru sledujteto.cz (dále jen „Podmínky“)

1. Obecná ustanovení

1.1. „Poskytovatel“ služeb na internetovém serveru sledujteto.cz je společnost eDisk s.r.o., se sídlem Kopečná 248/31, Staré Brno, 602 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55435

1.2. „Uživatel“ je fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb Serveru. Registrovaným Uživatelem je Uživatel, který se dle požadavků Poskytovatele (uvedení e-mailové adresy a hesla) zaregistroval k využívání služeb na Serveru. Prémiovým Uživatelem je Registrovaný Uživatel, který si od Poskytovatele zakoupil Premium účet.

1.3 „Server” je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software sloužící pro zajištění přístupu ke Službě ze strany Uživatelů a poskytování Služby, a to zejména prostřednictvím domény sledujteto.cz.

1.4 „Služba” představuje soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživateli spočívajících zejména v ukládání obsahu informací poskytnutých Uživatelem ve smyslu ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění.

1.5 „Registrace” představuje správné a úplné vyplnění povinných registračních údajů, vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a odesláním registrace v registračním okně Serveru.

1.6 „Premium účet” je účet, který lze po dobu platnosti zakoupeného časového období streamovat data bez omezení rychlosti a množství streamovaných dat ze strany Poskytovatele a který lze zakoupit registrovaným Uživatelem.

1.7 „Premium Uživatel” je uživatel Serveru, který v souladu s těmito Podmínkami provedl Registraci a drží Premium účet.

1.8. Uživatel se zavazuje k dodržování těchto Podmínek.

2. Služby poskytovatele

2.1 Poskytovatel zajišťuje pro Uživatele v síti Internet na Serveru prostor pro ukládání, správu, stahování a streamováví dat Uživatelů a s tím související služby. Stahováním dat se rozumí přenos dat ze Serveru na zařízení Uživatele, a to v jakékoli formě včetně online přehrávání v prohlížeči na straně Uživatele. Uživatel může svá data sdílet s ostatními Uživateli, přičemž sdílením se rozumí zpřístupnění dat další osobě.

2.2 Prémiovým Uživatelům zajišťuje Poskytovatel na základě Premium účtu – streamování určitého objemu dat prostřednictvím Serveru maximální možnou rychlostí stahování, kterou dovoluje technická kapacita sítě, zejména jednotlivých serverů.

3. Práva a povinnosti Uživatele

3.1 Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Uživatele. Pakliže Poskytovatel zjistí, že údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat či zrušit uživatelský účet takovéhoto Uživatele.

3.2 Umístěním nahraného souboru na Server dále Uživatel pověřuje Poskytovatele k automatizovanému zpracování obsahu souboru umožňujícímu vytvoření jakýchkoli dostupných metadat o obsahu souboru (zejména, dle povahy souboru, velikost, formát/codec, rozlišení, datový tok), a to včetně převedení video souboru do jiného formátu (zejména do formátu mp4).

3.3 Umístěním nahraného souboru označeného k veřejnému sdílení na Server dále Uživatel pověřuje Poskytovatele k automatizovanému zpracování názvu nahraného souboru a jeho zařazení do databáze pro vyhledávání nahraných souborů.

3.4 Uživatel se zavazuje, že prostřednictvím Serveru nebude ukládat, stahovat a sdílet data, jejichž obsah je protiprávní, zejména je v rozporu s právním řádem České republiky, Evropské Unie nebo státu, z jehož území Uživatel služby Poskytovatele využívá, resp. na jehož území se Uživatel zdržuje. Uživatel nesmí ukládat, stahovat a sdílet zejména data 
a) jejichž obsah je chráněn autorským zákonem, nebo jejichž stažením by mohla být porušena autorská práva, jakož i ostatní práva z oblasti práva duševního vlastnictví, 
b) která by mohla podněcovat k páchání trestné činnosti nebo neplnění povinností stanovených zákonem, nebo která schvalují trestný čin,
c) která obsahují pornografická (sexuálně explicitní) díla, která zobrazují nebo jinak využívají dítě, nebo v nichž se projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo která znázorňují pohlavní styk se zvířetem, 
d) která propagují nebo podporují hnutí, které vede k potlačení práv a svobod člověka, 
e) která by mohla podněcovat k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a povinností jejich příslušníků, 
f) která obsahují nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou újmu.

3.5 Uživatel prohlašuje, že je oprávněn Uživatelský obsah umístit na Server. V případě, že Uživatel umožní sdílení Nahraného souboru (popř. jiného Uživatelského obsahu), prohlašuje rovněž, že je oprávněn takový Uživatelský obsah sdílet.

3.6 Uživatel je odpovědný za vlastní zálohování Nahraných souborů či jiného Uživatelského obsahu, a to na své vlastní náklady. Poskytovatel nezaručuje, že jakýkoli Uživatelský obsah, nebude poškozen, změněn či smazán. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou Uživatelského obsahu.

3.7 Uživateli je povoleno pomocí torrentů nahrávat soubory pouze do velikosti 10GB/den. Po překročení tohoto limitu bude Uživateli účet deaktivován.

3.8 Uživatelské účty nelze bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele bezplatně či úplatně převádět, půjčovat, pronajímat, prodávat ani jakkoliv jinak trvale či dočasně zcizovat či poskytovat třetím osobám. Poskytovatel si vyhrazuje právo zablokovat či zrušit uživatelský účet, který používá více osob nežijících v jedné společné domácnosti, nebo blokovat či zrušit uživatelský účet, který byl v rozporu s tímto ustanovením.

3.9 Uživatel souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů Poskytovateli podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem vytváření databází uživatelů (odběratelů), dodavatelů a obchodních partnerů, reklamní a marketingové činnosti, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků komunikace na dálku a ke statistickým účelům pro vnitřní potřebu Poskytovatele. Uživatel prohlašuje, že si je vědom svých práv dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména dle § 12 a § 21 tohoto zákona.

3.10 Pro platbu Premium účtu má Uživatel možnost využít službu ePlatba+ (rychlý převod), která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Převody peněz v rámci ePlatby+ jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadává Uživatel do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Poskytovatel vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uživatel dává Provozovateli souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání Premium účtu, slouží výhradně pro potřebu Poskytovatele a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

3.11 Uživatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele vkládat na Server jakoukoli reklamu či obchodní sdělení v jakékoli podobě, tj. zejména v ukládaných datových souborech, v popisu ukládaných souborů, nebo v komentářích.

3.12 Uživatel nesmí pozměňovat obsah Serveru ani do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích.

3.13 Uživatel má právo na zrušení Premium účtu a vrácení peněz do 24 hodin od zakoupení Premium účtu. Garance vrácení peněz se vztahuje na všechny Premium balíčky zakoupené formou bankovního převodu nebo platební kartouGaranci vrácení peněz není možné využít na akční nabídky Premium účtů.

3.14 Uživatel může v jednu chvíli Premium účet využívat pouze na jednom zařízení.

3.15 Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho uživatelský účet třetí osobě. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.

4. Práva a povinnosti Poskytovatele

4.1 Poskytovatel není povinen aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah přenášené či ukládané informace ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění).

4.2 Poskytovatel je oprávněn kdykoli smazat uložená data nebo zabránit stažení dat, přičemž není povinen sdělit Uživateli důvod.

4.3 Poskytovatel negarantuje Uživateli dostupnost Serveru ani rychlost streamování či nahrávání dat.

4.4 Poskytovatel je oprávněn umisťovat na Server nebo zasílat Uživateli prostřednictvím e-mailu obchodní sdělení informující o nabízených službách, popřípadě obchodní sdělení dalších fyzických či právnických osob, které jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu.

5. Podmínky ochrany osobních údajů

5.1 Provedením registrace prostřednictvím internetového formuláře a vytvořením účtu k využívání Služeb, potvrzuje Uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

5.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů Uživatele ve smyslu čl. 4, bod 7) GDPR. Osobní údaje Poskytovatel zpracovává v souladu s právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

5.3 Při objednávce Služeb jsou vyžadovány údaje, které jsou osobními údaji ve smyslu ustanovení čl. 4, bod 1) GDPR. Získané údaje (e-mailová adresa) jsou nutné pro úspěšnou registraci uživatele a pro další využití Služeb Uživatelem. Při určitých způsobech platby za služby zpracovává Poskytovatel i číslo bankovního účtu uživatele nebo adresu Uživatele. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Služeb pro Uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších aktivit přímého marketingu.

5.4 Během využívání služeb uživatelem je dále Poskytovatelem zpracováván i síťový identifikátor (IP adresa přístupu uživatele) jako osobní údaj Uživatele. Účelem zpracování tohoto osobního údaje je zajištění kvality služeb (např. přihlášení ke službám) a dále bezpečnostní opatření proti zneužití přístupu Uživatele.

5.5 Poskytovatel uchovává i další technické informace týkající se využití Služeb jednotlivými Uživateli, které nejsou definovány přímo jako osobní údaj ve smyslu GDPR. Jedná se o záznamy přístupů uživatele (IP adresa, časy přístupu), historie stahování (IP adresa, uživatelské jméno, stahovaný soubor), historie plateb za služby, informace o smazaných souborech Uživatele (včetně IP adresy uploadu).

5.6 Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

5.7 Poskytovatel ukládá osobní údaje Uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu z důvodů evidence daňových dokladů Poskytovatelem). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány. Technické informace jsou Poskytovatelem mazány po uplynutí přiměřené doby, která vyplývá z technologických standardů služeb Poskytovatele a požadavků dalších právních předpisů, nejpozději však do 1 roku od jejich pořízení.

5.8 Uživatel má právo požadovat od Poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1, písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

5.7 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

5.8 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a realizaci smluvního vztahu a bez poskytnutí osobních údajů není možné smluvní vztah uzavřít či jej ze strany Poskytovatele naplňovat.

5.9 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

6.2 Komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá výhradně elektronicky (e-mailem) kromě výjimek uvedených v těchto podmínkách.

6.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek. Změny Podmínek nabývají účinnosti ke dni, který Poskytovatel určí, s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Služeb Poskytovatele ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen se zdržet užívání služeb Poskytovatele po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.